План за действие за опазване популациите на венерина пантофка за периода 2019-2028 г. в България

Проектът е по приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“, процедура „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове“, финансиран от оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” (ОПОС 2014 – 2020 г.), съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 99 999.64 лв., от които 15% (14 999.95 лв.) национално и 85% (84 999.69 лв.) европейско съфинансиране. Проектът включва изготвяне на план за действие за опазване на популациите на венерина пантофка (Cypripedium calceolus).

Царство  Plantae
Отдел  Spermatophyta
Клас  Monocotyledonae
Семейство  Orchidaceae
Род Cypripedium

Венерина пантофка

Cypripedium calceolus (Linnaeus, 1753)

Венерината пантофка безспорно е приета за най-красивата сред европейските орхиде-и. Видът не произвежда  нектар и се опрашва от ципокрили насекоми, привлечени от сладкия аромат на цвета. У нас е част от екосистемите на смесени гори от черен бор, бяла ела и бук и е критично застрашен от изчезване. Опазването на вида и неговите местообитания ще гарантира разнообразието от екосистемни услуги за човека – екологични, икономически, социални и културни, като по този начин подобрява качеството му на живот.

Описание на вида

Венерината пантофка е многогодишно тревисто растение с пълзящо коренище. Стъблата на вида са високи до 50 cm, с къси власинки, в основата с 2 до 3 кафяви влагалища. Видът е с 3 до 5 листа, с дължина 10 – 15 cm, елиптични до овални, заострени, покрити с къси власинки. Съцветията са с един, рядко с 2 – 3 цвята, а под цветовете има тясно ланцетен лист. Цветът е двуполов, с една плоскост на симетрия, чашелистчетата и страничните венчелистчета са ланцетни, червено-кафяви, от 3,5 до 5 cm, устната е с характерна форма на пантофка, откъдето и произлиза името на вида. Пантофката е лимоненожълта, с червени точици в основата си, около 3 cm. Колонката е с 2 тичинки, странично разположени и плодът е кутийка, която се отваря по 3 ръба.

Стъблo
до 50 cm

Дължина на листата
10-15 cm

Брой на листата
3-5 броя

Съцветие
1, рядко 2-3 цвята

Разпространение и местообитания

Венерината пантофка е вид, разпространен в северните и умерени ширини на Евразия и Северна Америка, а в България се среща в Родопи до 1400 m н.в. Подходящи местообитания за вида са иглолистни, смесени и широколистни гори; храсталаци и горски поляни; ливади, често с богати на варовик почви. Сравнително толерантен по отношение на светлината. 

Размножаване и биологични особености

Надземното развитие на венерината пантофка започва през април, а цъфтежът е от края на май до втората половина на юни. Отделните цветове траят до 10 дни. Опрашва се от ципокрили насекоми. Размножава се със семена, рядко и вегетативно. Някои индивиди, особено младите, могат да не развият надземни стъбла в продължение от 1 до 3 години. Това състояние на покой е характерно за салеповите растения и се осъществява благодарение на симбиоза с гъби – микоризообразуватели.

Заплахи

Заплахите за популациите на венерината пантофка включват: засушаване на климата и климатичните промени; горските пожари, които директно разрушават находищата на вида, както и водят до промяна на почвените и атмoсферните условия; бране на цветовете. През годините нарушаването на популациите води до тяхната ниска численост и плътност, което понастоящем затруднява подобряването на състоянието на вида.

Природозащитно състояние

Червена книга на Република България
критично застрашен вид

Закон за биологичното разнообразие
Приложение №2 и №3

Директива на Съвета №92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
Приложение II

Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна, и природните местообитания (Бернска конвенция)
Приложение I

Дейности по проекта

1. Изготвяне и съгласуване на задание за разработване на План за действие за опазване на популациите на венерино пантофче (Cypripedium calceolus) за периода 2019-2028 г.
2. Разработване на план за действие за опазване на популациите на венерино пантофче (Cypripedium calceolus) за периода 2019-2028 г.
3. Организиране и провеждане на обществени обсъждания
4. Организация и управление, мерки за информация и комуникация и подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки

Източници

Закон за биологичното разнообразие
Червената книга на Република България
Оценки на венерина пантофка на биогеографско ниво в ЕС
Директива на Съвета № 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна, и природните местообитания (Бернска конвенция)
Jakubska-Busse, A.; Tsiftsis, S.; Śliwiński, M.; Křenová, Z.; Djordjević, V.; Steiu, C.; Kolanowska, M.; Efimov, P.; Hennigs, S.; Lustyk, P.; Kreutz, K. How to Protect Natural Habitats of Rare Terrestrial Orchids Effectively: A Comparative Case Study of Cypripedium calceolus in Different Geographical Regions of Europe. Plants 2021, 10, 404. https://doi.org/10.3390/plants10020404

Снимки: Cypripedium calceolus – Algirdas; Aivar Ruukel; Björn S.