План за действие за опазване на венериното пантофче в България за периода 2024-2033 г.

Снимка:

Дейности по проекта

  1. Изготвяне и съгласуване на задание за разработване на План за действие за опазване на популациите на венерино пантофче (Cypripedium calceolus) за периода 2019-2028 г.
  2. Разработване на план за действие за опазване на популациите на венерино пантофче (Cypripedium calceolus) за периода 2019-2028 г.
  3. Организиране и провеждане на обществени обсъждания
  4. Организация и управление, мерки за информация и комуникация и подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки
Cypripedium calceolus (Linnaeus, 1753)

Снимка:

Венерино пантофче

Cypripedium calceolus (Linnaeus, 1753)

Царство Plantae
Отдел Spermatophyta
Клас Monocotyledonae
Семейство Orchidaceae
Род Cypripedium

Венерината пантофка безспорно е приета за най-красивата сред европейските орхиде-и. Видът не произвежда нектар и се опрашва от ципокрили насекоми, привлечени от сладкия аромат на цвета. У нас е част от екосистемите на смесени гори от черен бор, бяла ела и бук и е критично застрашен от изчезване. Опазването на вида и неговите местообитания ще гарантира разнообразието от екосистемни услуги за човека – екологични, икономически, социални и културни, като по този начин подобрява качеството му на живот.

План за действие за периода 2024-2033 г.

  • План за действие за периода 2024-2033 г.

Описание на вида

Венерината пантофка е многогодишно тревисто растение с пълзящо коренище. Стъблата на вида са високи до 50 cm, с къси власинки, в основата с 2 до 3 кафяви влагалища. Видът е с 3 до 5 листа, с дължина 10 – 15 cm, елиптични до овални, заострени, покрити с къси власинки. Съцветията са с един, рядко с 2 – 3 цвята, а под цветовете има тясно ланцетен лист. Цветът е двуполов, с една плоскост на симетрия, чашелистчетата и страничните венчелистчета са ланцетни, червено-кафяви, от 3,5 до 5 cm, устната е с характерна форма на пантофка, откъдето и произлиза името на вида. Пантофката е лимоненожълта, с червени точици в основата си, около 3 cm. Колонката е с 2 тичинки, странично разположени и плодът е кутийка, която се отваря по 3 ръба.

до 50 cm

Стъблo

10-15 cm

Дължина на листата

3-5 броя

Брой на листата

1, рядко 2-3 цвята

Съцветие

Разпространение и местообитания

Венерината пантофка е вид, разпространен в северните и умерени ширини на Евразия и Северна Америка, а в България се среща в Родопи до 1400 m н.в. Подходящи местообитания за вида са иглолистни, смесени и широколистни гори; храсталаци и горски поляни; ливади, често с богати на варовик почви. Сравнително толерантен по отношение на светлината.

Размножаване и биологични особености

Надземното развитие на венерината пантофка започва през април, а цъфтежът е от края на май до втората половина на юни. Отделните цветове траят до 10 дни. Опрашва се от ципокрили насекоми. Размножава се със семена, рядко и вегетативно. Някои индивиди, особено младите, могат да не развият надземни стъбла в продължение от 1 до 3 години. Това състояние на покой е характерно за салеповите растения и се осъществява благодарение на симбиоза с гъби – микоризообразуватели.

Заплахи

Заплахите за популациите на венерината пантофка включват: засушаване на климата и климатичните промени; горските пожари, които директно разрушават находищата на вида, както и водят до промяна на почвените и атмoсферните условия; бране на цветовете. През годините нарушаването на популациите води до тяхната ниска численост и плътност, което понастоящем затруднява подобряването на състоянието на вида.

Природозащитно състояние

Критично застрашен вид

Червена книга на Република България

Приложение №2 и №3

Закон за биологичното разнообразие

Приложение II

Директива на Съвета №92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Приложение I

Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна, и природните местообитания (Бернска конвенция)

Връзки

  1. Първи вариант на Плана за действие за опазване на венериното пантофче
  2. Формуляр за обратна връзка
  3. Форум
  4. Публикуван План за действие за опазване на венериното пантофче(Cypripedium calceolus L.) за периода 2024-2033 г. в България на страницата на МОСВ.

Нормативна база

Новини

Подобни проекти